W 2013 r. Grupa BOŚ wypracowała blisko 77 mln zł zysku brutto oraz ponad 62 mln zł zysku…

Pożyczka internetowa W 2011 r. Grupa BOŚ wypracowała blisko 77 mln zł zysku brutto oraz ponad 62 mln zł zysku netto. Wynik z tytułu odsetek sięgnął 270,4 mln zł. Bank był obecny na polu innowacji. BOŚ zaoferował – jako pierwszy w Polsce – w pełni internetowe otwieranie rachunku osobistego, bez potrzeby wypełniana dokumentów i udziału kuriera.

– Miniony rok był kolejnym, w którym wdrażaliśmy przyjętą jeszcze w 2009 r. strategię banku. Równolegle realizowaliśmy szereg działań wspierających pozycję rynkową spółki – poza celami biznesowymi bardzo ważnym krokiem była kontynuacja programu inwestycyjnego związanego m.in. z pracami nad uruchomieniem nowego systemu informatycznego. Nowe rozwiązania z obszaru IT mają pozwolić nam zwiększyć efektywność i skalę działalności – mówi Mariusz Klimczak, prezes BOŚ SA.
Dla banku istotne znaczenie miały zmiany przepisów prawnych związanych z lokowaniem środków przez wybrane jednostki sektora publicznego – w tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem BOŚ SA.
 
– Wprowadzona ustawowo konsolidacja finansów publicznych spowodowała, że część naszych klientów z tego sektora wycofała z banku depozyty o wartości ponad 2 mld zł. Stanowiły one 17 proc. zobowiązań BOŚ wobec klientów na koniec 2010 r. W odpowiedzi przeprowadziliśmy kampanie depozytowe oraz zakończone powodzeniem programy emisji obligacji. W powiązaniu z utrzymaniem w grudniu 2011 r. przez Agencję Fitch ratingu banku na poziomie BBB ze stabilną perspektywą, świadczy to o wysokiej wiarygodności kredytowej BOŚ – podkreśla Klimczak. – Mimo zwiększonych kosztów finansowania, osiągnęliśmy dzięki wyższej przychodowości kredytów wzrost wyniku z tytułu odsetek oraz utrzymaliśmy marżę odsetkową na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego – dodaje prezes.
 
Bank był także aktywny w obszarze szeroko pojętej ekologii i rozwoju infrastrukturalnego. – Na cele proekologiczne udzieliliśmy niemal 700 mln zł kredytów. Przystąpiliśmy także do różnego rodzaju inicjatyw i programów międzynarodowych – takich jak JESSICA, realizowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – mówi Mariusz Klimczak.
 
W 2011 r. BOŚ SA kontynuował również aktywną współpracę w zakresie linii kredytowych z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, jak Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny, Nordic Investment Bank czy niemieckim bankiem KfW Bankengruppe. Jest to dowodem na wysoką ocenę Banku, szczególnie w czasie zmniejszonego zaufania między instytucjami finansowymi. Oferowane w ramach tej współpracy linie kredytowe, kierowane m.in. do podmiotów finansów publicznych czy przedsiębiorstw wspierają zarówno rozwój infrastruktury, jak i ochronę środowiska.
 
Podstawowe dane finansowe Grupy BOŚ przedstawia poniższa tabela:
 

w tys. zł

2011

2010

Dynamika

Wynik z tytułu odsetek

270 422

243 785

+10,9%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

113 161

117 387

-3,6%

Zysk brutto

76 891

73 369

+4,8%

Zysk netto

62 418

63 182

-1,2%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

11 352 492

10 956 947

+3,6%

Depozyty klientów

11 411 889

12 190 579

-6,4%

 
W 2011 r. Grupa BOŚ osiągnęła wzrost wyniku z tytułu odsetek o 10,9% do 270,4 mln zł. Wpływ na to miała wyższa przychodowość kredytów w 2011 r.
 
Przychody z tytułu odsetek wyniosły 823,9 mln zł (+26% rok do roku. Wzrost dotyczył wszystkich obszarów działalności, w szczególności klientów korporacyjnych (o 56,4 mln zł do 221,5 mln zł i detalicznych (o 47,1 mln zł do 217,2 mln zł. Koszty odsetkowe zwiększyły się natomiast o 35,0% do 553,5 mln zł. Największe wartościowo zmiany dotyczyły kosztów odsetek od dłużnych papierów własnej emisji (o 87,7 mln zł do 99,3 mln zł oraz od przyjętych lokat, depozytów i rachunków bankowych od klientów detalicznych (o 30,8 mln zł.  
 
W ubiegłym roku grupa wypracowała 76,9 mln zł zysku brutto, który był wyższy o 4,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik netto wyniósł 62,4 mln zł i był niższy niż w 2010 r. Istotny jest fakt, że na wynik roku 2010 wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych o kwotę 7,8 mln zł na skutek zmiany rozliczenia podatkowego za poprzedni rok.
 
Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy wynosiła na koniec 2011 r. 11,4 mld zł. Bank, w związku z odpływem depozytów na skutek konsolidacji finansów publicznych, znacząco zmniejszył w roku ubiegłym dynamikę wzrostu kredytów w stosunku do roku 2010, kiedy wynosiła 18%, i roku 2009, kiedy osiągnęła 19%. Eliminując wpływ deprecjacji złotego, portfel kredytowy byłby wyższy tylko o 0,14%. Bank koncentrował się na budowie portfela kredytowego o wyższych marżach.
 
Kredyty i pożyczki kierowane były do wszystkich trzech segmentów klientów Grupy: detalicznego, korporacyjnego i z obszaru finansów publicznych. Choć najszybciej rósł wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (+11,3% do niemal 3,2 mld zł, największy udział w kredytach ogółem utrzymały kredyty detaliczne, które osiągnęły wzrost na poziomie 8,9% do 4,7 mld zł. Spadł natomiast portfel kredytów udzielonych finansom publicznym: o 8,4% do 3,4 mld zł.
 
BOŚ SA rozwijał ofertę w segmencie klienta detalicznego i korporacyjnego, wprowadzając przy tym liczne innowacje. W 2010 r. jako pierwszy bank na rynku zaoferował klientom w pełni internetowe otwieranie rachunku – bez konieczności wypełniania dokumentów i wizyty kuriera. W segmencie korporacyjnym Bank postawił na elastyczne kredytowanie potrzeb małych i średnich firm wprowadzając takie produkty jak „Linia wielocelowa” czy „Finansowanie od ręki”.
 
Mocną stroną banku jest też faktoring – platforma BOŚFaktor osiągnęła w 2011 r. największą, bo ponad 300-proc. dynamikę wzrostu wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.
 
Bank rozwijał również ofertę proekologiczną, skierowaną do wszystkich trzech segmentów klientów. W szczególności rozwijana była działalność w finansowaniu odnawialnych źródeł energii. Wolumen kredytów proekologicznych na koniec ubiegłego roku wyniósł 2,1 mld zł (18,1% kredytów ogółem, przy czym nowych kredytów proekologicznych udzielono na kwotę 699 mln zł (+167% w porównaniu z 2010 r..
 
Uzupełnieniem działalności ekologicznej banku jest zaangażowanie do 2011 r. w Inicjatywę JESSICA realizowaną we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. BOŚ SA jest jedynym bankiem w Polsce, zaangażowanym w tę inicjatywę aż w trzech regionach i zarządza funduszami JESSICA w wysokości 384 mln zł. Dodatkowo na finansowanie tych samych inwestycji przeznaczy 575 mln zł ze środków własnych.
 
Wskaźniki bezpieczeństwa grupy pozostały na stabilnym poziomie zbliżonym do roku 2010. Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 12,24 proc., a kredyty/depozyty – 99,5 proc. Poprawiła się jakość portfela – wskaźnik udziału kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości zmniejszył się z 6,0 proc. w grudniu 2010 r. do 5,8 proc. na koniec 2011 r.
 
W 2011 r. bank kontynuował proces inwestycyjny związany głównie z rozwojem projektów informatycznych (w tym wdrażanie Centralnego Systemu Bankowego, rozwojem sieci sprzedaży i modernizacją istniejących placówek. W sumie nakłady inwestycyjne banku wyniosły 53 mln zł.
 
Wśród ważnych informacji z Grupy BOŚ, na uwagę zasługują również wyniki osiągnięte przez Dom Maklerski BOŚ SA. Ubiegłoroczny zysk netto Domu Maklerskiego wzrósł o 23,4% do 18,5 mln zł. DM BOŚ S.A. utrzymał pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych (14,5-proc. udział w rynku.

Źródło: BOŚ

Pożyczki prywatne