Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA we współpracy z nadzorami krajowymi, w tym…

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA we współpracy z nadzorami krajowymi, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF, przeprowadził analizę pozycji kapitałowej 71 europejskich banków. W badaniu wziął udział PKO Bank Polski. Wymagane przez EBA minima kapitałowe zostały spełnione przez Bank ze znacznym zapasem.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski przyjmuje do wiadomości informacje podane dziś przez EBA oraz KNF dotyczące analizy jego pozycji kapitałowej, której wyniki są przedstawione niżej.

Badanie zaproponowane przez EBA i zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej 26 października 2011 r. zakłada wzmocnienie przez banki pozycji kapitałowych poprzez budowę tymczasowego buforu kapitałowego w związku z ekspozycją na dług rządowy niektórych krajów, aby odzwierciedlić jego obecne ceny rynkowe. Dodatkowo zgodnie z założeniami badania banki mają do końca czerwca 2012 r. podwyższyć współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych (Core Tier 1 capital ratio do poziomu 9%. Całkowita wielkość ewentualnych potrzeb kapitałowych niezbędnych do osiągnięcia tego celu jest oparta na danych z września 2011 r. Wielkość buforu kapitałowego związana z ekspozycją na dług rządowy nie będzie korygowana.

71 banków europejskich, włącznie z PKO Bankiem Polskim, zostało poddanych analizie pozycji kapitałowej, której celem jest stworzenie nadzwyczajnego i tymczasowego buforu kapitałowego w związku z obecnymi obawami rynkowymi dotyczącymi ryzyka związanego z długiem rządowym i innych nadzwyczajnych rodzajów ryzyka związanych z aktualnymi trudnościami na rynkach. Wspomniany bufor nie będzie przeznaczony na pokrycie strat związanych z długiem rządowym, ale ma zapewnić rynki, że banki w Europie są zdolne wytrzymać serię szoków gospodarczych, utrzymując odpowiedni poziom kapitału.

Przeprowadzone przez EBA w ścisłej kooperacji z KNF badanie wykazało, że współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych (Core Tier 1 capital ratio PKO Banku Polskiego jest na poziomie 11,16%, czyli wyższym niż ustalony w badaniu próg 9%. W związku z tym Bank nie wymaga dokapitalizowania i nie jest bezpośrednio narażony na kryzys związany z wiarygodnością kredytową niektórych państw należących do UE.

Publikacje dotyczące wielkości kapitału koniecznego do zebrania przez część banków i przedsięwziętych w tym celu środków mają na celu przywrócenie zaufania między instytucjami funkcjonującymi na rynku, ułatwienie bankom dostępu do rynku międzybankowego oraz zapewnienie im pozycji niezbędnej do kontynuowania finansowego wsparcia realnej gospodarki.

Metodologia opisanego badania kapitałowego została określona przez EBA przed jego ogłoszeniem w celu zapewnienia spójności między wszystkimi bankami z Unii Europejskiej biorącymi udział w badaniu.

Źródło: PKO Bank Polski